แบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

Data Subject Rights Request Form

คำนำ

ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ”) และเราเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน และจะดำเนินการเกี่ยวกับข้อกังวลของท่านอย่างเหมาะสมตามคำขอ ท่านสามารถใช้สิทธิได้โดยการกรอกรายละเอียดในคำขอใช้สิทธินี้ และยื่นคำขอนี้มาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ([email protected])

โปรดอ่านและทำความเข้าใจข้อมูลด้านล่างก่อนกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้

  1. ท่านต้องระบุรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิของท่านโดยชัดเจนและเพียงพอ เพื่อให้บริษัทใช้ประกอบการดำเนินการคำขอของท่านได้อย่างเหมาะสม หากท่านไม่ให้รายละเอียดตามสมควรที่เพียงพอต่อการดำเนินการตามคำขอของท่าน ทางบริษัทอาจไม่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ท่านตามคำขอของท่านได้
  2. บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านได้ให้ไว้ในแบบฟอร์มนี้ เพื่อการดำเนินการตามคำขอของท่านโดยอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ให้บริการเฉพาะ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในคำขอของท่าน

At Jagota we are committed to protecting your privacy and ensuring that your personal information is secure. This Privacy Policy explains how we collect, use, and share information when you visit our website.

  • We collect information such as your IP address, browser type, the web page visited before visiting us, and information you enter while using the website. We may also collect information about your device, such as its type and operating system. We use this information to personalize your experience, improve our services, and protect our website from malicious activity.
 
  • We do not sell, rent, or otherwise share your personal information with third parties for marketing purposes. However, we may share your information with other third-party services in order to provide services that you have requested, such as payment processing or analytics services.
 
  • We take reasonable measures to keep your information secure, including the use of encryption and other security protocols. However, please be aware that no security measures are perfect or impenetrable, and we make no guarantees or warranties as to the security of your information.
 
  • We may update this Privacy Policy from time to time. Please check back periodically to ensure that you’re aware of any changes. By continuing to use our website, you are agreeing to the terms of this Privacy Policy.
 
  • If you have any questions or concerns about our Privacy Policy, please comtact us at dpo@ jagota.com